HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HSD Eco Screen B.V., gevestigd te Genemuiden.

Ingeschreven in het Handelsregister onder het dossiernummer 65047257, almede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

Artikel 1: Definities:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:

 • HSD Eco Screen B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich in verband met de levering van diensten of producten met HSD Eco Screen B.V. heeft verbonden, of met HSD Eco Screen B.V. in onderhandeling is met het uiteindelijke doel dat HSD Eco Screen B.V. de diensten levert.
 • Partijen: Wederpartij en HSD Eco Screen B.V. gezamenlijk.
 • Aanbiedingen: alle door HSD Eco Screen B.V. verstrekte offertes.
 • Rechtsbetrekking: de tussen Partijen te sluiten of reeds gesloten overeenkomst, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, waaronder begrepen daartoe strekkende onderhandelingen, Aanbiedingen en Orders waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
 • Reclames: het terugzenden van een Order, dan wel een gedeelte van een Order aan HSD Eco Screen B.V. wegens een door de Wederpartij gesteld gebrek.
 • Annuleren: het intrekken van een reeds geplaatste Order.
 • Order: een opdracht van de Wederpartij tot het leveren van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met HSD Eco Screen B.V. aangegane Rechtsbetrekkingen, waarbij HSD Eco Screen B.V. als (potentieel) leverancier van producten of diensten optreedt.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige Rechtsbetrekkingen. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Rechtsbetrekking of Order.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de leverancier binnen 14 dagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint. Mondelinge afspraken en bedingen binden de leverancier eerst nadat en voor zover deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen:

 • Aanbiedingen van HSD Eco Screen B.V. zijn vrijblijvend. Zij zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Prijzen:

 • De opgegeven prijzen zijn voor levering af fabriek en exclusief BTW en andere eventueel van overheidswege opgelegde heffingen.
 • Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen opgesteld in Euro. Valuta fluctuaties worden indien nodig aan de Wederpartij doorberekend.
 • Indien na de datum van de totstandkoming van een Rechtsbetrekking, omstandigheden optreden, die invloed hebben op de koopprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, enz., behoudt HSD Eco Screen B.V. zich het recht voor die prijswijzigingen aan de Wederpartij door te berekenen.

Artikel 5: Levertijden:

 • De levertijden van HSD Eco Screen B.V. zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van een Rechtsbetrekking, dan wel het plaatsen van een Order geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Rechtsbetrekking of Order bestelde materialen. Indien ten gevolge van wijziging van omstandigheden of ten gevolge van niet-tijdige levering van materialen vertraging in de uitvoering van de Order ontstaat, wordt de levertijd zodanig verlengd als redelijk is.
 • Overschrijding van de levertijd geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding, tenzij deze schriftelijk is bedongen of de overschrijding te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 • HSD Eco Screen B.V. behoudt zich het recht voor Orders in gedeelten uit te leveren en deze gedeelten te factureren.
 • Indien de financiële positie van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van HSD Eco Screen B.V. aanleiding geeft, is HSD Eco Screen B.V. gerechtigd de (verdere) levering op te schorten, totdat genoegzame zekerheid is gesteld voor de betaling van de door HSD Eco Screen B.V. gemaakte en nog te maken kosten.
 • Levering vindt plaats “af fabriek of magazijn” van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen. De zaken gelden als geleverd op het moment waarop de zaken gereed voor verzending aan de poort van de leverancier ter beschikking van de wederpartij staan en de leverancier hiervan aan de wederpartij heeft kennis gegeven.

Artikel 6: Reclames:

 • Reclames over onjuiste uitvoering van een Order, over de kwaliteit van de geleverde goederen, enz. dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan HSD Eco Screen B.V. te worden gemeld. Latere Reclames behoeven door HSD Eco Screen B.V. niet meer in behandeling te worden genomen.
 • Reclameskunnenslechtsgeldendwordengemaakttenaanzienvangoederen,diezichnogbevindenindestaatwaarin ze zijn geleverd.
 • Ten aanzien van glasvezeldoek geldt dat geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish of afwerking, e.d., geen grond voor Reclames opleveren.
 • Ten aanzien van acryl- polyesterdoek geldt dat geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish of afwerking e.d., of in de beschrijving van de Bundesverband Konfektion Techniser Textilien e.v. (BKTex) genoemde voorkomende producteigenschappen, geen grond voor Reclames opleveren.
 • Ten aanzien van kleurechtheid, waterdichtheid en andere technische hoedanigheden van de textielgoederen gelden slechts die garanties, die HSD Eco Screen B.V. heeft gekregen van de toeleverende textielweverijen.
 • Indien tijdig is gereclameerd en de goederen materiaal -of fabricagefouten vertonen, welke niet zijn genoemd in leden 3 en 4, wordt eenmalig als schadeloosstelling voor gehele of gedeeltelijke, zulks naar keuze van HSD Eco Screen B.V., kosteloze reparatie zorg gedragen. Tot enigerlei verdere verplichting is HSD Eco Screen B.V. niet gehouden.
 • De kosten van ongegronde retourzendingen/opslag zijn voor rekening van de Wederpartij.
 • Doek met transparant venster geven wij (HSD Ecoscreen) geen garantie.
 • Doeken boven 7,5 m2 geen garantie.
 • Reparatie doeken geven wij geen garantie.

Artikel 7: Betaling:

 • HSD Eco Screen B.V. brengt de door haar verrichtte diensten in rekening middels een factuur, welke factuur binnen een termijn van 14 dagen door de Wederpartij dient te zijn voldaan. De Wederpartij is niet tot verrekening bevoegd. Tenzij er op de factuur is anders vermeld.
 • De Wederpartij dient de door HSD Eco Screen B.V. gezonden factuur binnen de in lid 3 genoemde termijn te voldoen, bij gebreke waarvan de Wederpartij rechtstreeks en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim is. HSD Eco Screen B.V. is in dat geval bevoegd haar verbintenis op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 • Indien zich het geval zoals beschreven in lid 2 voordoet en HSD Eco Screen B.V. niet over gaat tot opschorting van haar verbintenis c.q. ontbinding van de overeenkomst, is zij gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.
 • Over alle opeisbare bedragen is de Wederpartij, te rekenen vanaf de vervaldag, een rente verschuldigd van 1% per maand, tot aan het moment waarop betaling heeft plaatsgevonden.
 • De Wederpartij is, indien zich een geval, zoals omschreven in lid 2 voordoet, tevens verplicht alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Hieronder zijn in ieder geval- maar niet uitputtend bedoeld- begrepen: de kosten van incassobureaus en andere door HSD Eco Screen B.V. ingeschakelde derden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 exclusief BTW.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud:

 • Totdat alle vorderingen die HSD Eco Screen B.V. op de Wederpartij heeft en/of zal verkrijgen, volledig zijn voldaan, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de Wederpartij en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt uitsluitend eigendom van HSD Eco Screen B.V.. De Wederpartij is niet bevoegd deze goederen aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen.
 • Indien de Wederpartij enige verplichting uit een met HSD Eco Screen B.V. tot stand gekomen Rechtsbetrekking niet nakomt, is HSD Eco Screen B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen.
 • Ingeval HSD Eco Screen B.V. op haar eigendomsvoorbehoud een beroep doet, wordt de tot stand gekomen Rechtsbetrekking zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van HSD Eco Screen B.V. om van de Wederpartij vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten.
 • Indien de wederpartij in verzuim is, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij de leverancier gerede twijfel aanwezig is of de wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn alle vorderingen van de leverancier op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is vanaf het tijdstip waarop hij in verzuim is een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen prestatie.

Artikel 9: Annuleren:

 • Indien de Wederpartij een Order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, is HSD Eco Screen B.V. gerechtigd 15% van de reeds overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten in rekening te brengen.
 • Annuleren is mogelijk tot op het moment dat er uitvoering is gegeven aan de Order.
 • HSD Eco Screen B.V. behoudt zich in het geval van een te late annulering het recht voor schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen.

Artikel 10: Overmacht:

 • Indien HSD Eco Screen B.V. bij het intreden van overmacht c.q. omstandigheden die de normale uitvoering van de tot stand gekomen Rechtsbetrekking of geplaatste Order tijdelijk of blijvend onmogelijk of onredelijk bezwarend maken, worden de wederzijdse verplichtingen voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid opgeschort totdat voornoemde omstandigheden zijn opgeheven.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: calamiteiten, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, bovenmatige ziekteverzuim en andere onvoorziene omstandigheden welke van invloed zijn op de normale bedrijfsuitvoering van HSD Eco Screen B.V..
 • Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, zijn Partijen gerechtigd de tot stand gekomen Rechtsbetrekking, dan wel Order schriftelijk te ontbinden. HSD Eco Screen B.V. is na ontbinding gerechtigd de Wederpartij te factureren voor de prestaties welke door HSD Eco Screen B.V. voor het intreden van de overmachtssituatie reeds zijn geleverd. Partijen zijn niet gerechtigd enige vorm van schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid:

 • HSD Eco Screen B.V. is niet aansprakelijk, behoudens voor zover aan diens grove schuld c.q. opzet is te wijten, voor schade met inbegrip van bedrijfs- en/of gevolgschade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • overmacht zoals omschreven in artikel 10.
  • daden of nalatigheden van de Wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
  • nalatigheden van de Wederpartij met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten.
  • waardevermindering aan de geleverde producten ten gevolge van invloeden van buitenaf.
 • Onverminderd hetgeen in het vorige leden is bepaald, is de aansprakelijkheid van HSD Eco Screen B.V., uit welken hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag van de waarde van de factuur van de levering waarbij de problemen zijn ontstaan.

Artikel 12: Rechtkeuze-forumkeuze:

 • Op de overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlandse Recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende partij de voorkeur mocht geven aan de bevoegde rechter voor de wederpartij als gedaagde.

Artikel 13: Slotbepalingen:

 • Indien en voor zover bepalingen in een Rechtsbetrekking of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
 • Aan de opschriften van de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe.
 • Het is de Wederpartij niet toegestaan de Rechtsbetrekking of Order of rechten en/ of verplichtingen uit de Rechtsbetrekking of Order geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSD Eco Screen B.V.
 • HSD Eco Screen B.V. is gerechtigd haar algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe algemene voorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de Wederpartij daarvan in kennis wordt gesteld.

 

Algemene voorwaarden HSD Eco Screen

Blog

Laatste ontwikkelingen

Alles wat voor u wetenswaardig of lezenswaardig is, of gewoon leuk en interessant om te weten, dat leest u hier.

Bekijk berichten